2021

“Dywersyfikacja działalności firmy SANTEX, poprzez wdrożenie nowych usług geotechnicznych przy wykorzystaniu sondowania kolizji i modyfikacji gruntów twardoplastycznych z recyklingiem, będących wynikiem prac B+R”

Projekt nr POIR.03.02.01-18-0046

Realizacja projektu dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wdrożenie w firmie SANTEX Kazimierz Czapka innowacyjnej technologii sondowania kolizji i modyfikacji w gruntach twardoplastycznych na potrzeby montażu pali, ścianek szczelnych i berlińskich oraz innych prac geotechnicznych za pomocą zaprojektowanych narzędzi zamocowanych do żurawia teleskopowego i palownicy wielozadaniowej wyposażonej w wibrator z zaciskiem hydraulicznym, podłączonych do systemu ssąco-płuczącego z układem filtrującym i recyklingiem.

Planowane efekty: Bezpośredni rezultat projektu, za sprawą przedmiotowej inwestycji, niezbędnych maszyn i urządzeń technologicznych wraz z wyposażeniem, stanowić będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi, stanowiącej przełom co najmniej w skali Polski, co potwierdza przeprowadzona przez firmę SANTEX analiza rynku oraz konkurencyjnych rozwiązań.

Beneficjent:
SANTEX Sp. z o.o. ( dawniej SANTEX Kazimierz Czapka)
ul. Wspólna 13 B
39-120 Sędziszów Małopolski

Wartość projektu: 20 128 818,39 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 11 455 425,10 PLN

2020

2019

“Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Santex Kazimierz Czapka poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu szalunków cylindrycznych”

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0071/19

Realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu szalunków cylindrycznych poprzez stworzenie i uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej tegoż systemu.

Planowane efekty: Zakładanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania zabezpieczenia wykopów w szeroko pojętym budownictwie, dzięki zastosowaniu systemu szalunków cylindrycznych.

Beneficjent:
SANTEX Kazimierz Czapka
ul. Wspólna 13 B
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-000-50-02
REGON: 690130679

Wartość projektu: 4 996 942,66 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 2 800 000,00 PLN

2017

“Rozwój przedsiębiorstwa “SANTEX” poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz rozpoczęcie produkcji innowacyjnej modułowej studni depresyjnej służącej do grawitacyjnego odwadniania wykopów”

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0538/16-00

Cel projektu:Projekt dotyczy budowy hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Sędziszów Małopolski oraz zakup urządzeń, które będą wykorzystywane do produkcji innowacyjnych, niespotykanych na świecie, modułowych studni depresyjnych służących do grawitacyjnego odwadniania terenu. Opracowana koncepcja nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego będzie wynikiem wdrożenia prac B+R.

Planowane efekty: Stworzenie i uruchomienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowej realizacji osiągniecia celów projektu oraz rozpoczęcia produkcji innowacyjnej modułowej studni depresyjnej, służącej do grawitacyjnego odwadniania terenów budowy.

Beneficjent:
Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji
Sanitarnych i Gazowych “SANTEX” Kazimierz Czapka
ul. Klonowa 5,
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 8180005002
REGON: 690130679

Wartość projektu: 8 278 515,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 361 824,98 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie